Icon
Logo
Icon
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
Наше бачення та місія

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОШТА УА» в особі директора Ян Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Статуту (далі по тексту також іменоване – «Експедитор» або «Виконавець»), згідно ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує отримати послуги з організації перевезення відправлень відповідно до положень цієї Публічної Оферти (далі – Договір)

1.         Терміни та поняття

 

«Публічна оферта» – пропозиція Виконавця (Експедитора) укласти договір про надання послуг з організації перевезення на умовах, що зазначені в оферті (пропозиції), яка є загальною для всіх дієздатних фізичних осіб, які прийняли (акцептували) пропозицію.

«Акцепт» – повне, безумовне і беззастережне прийняття умов Публічної оферти Замовником в момент передачі Виконавцю Замовлення для надання Послуг, передбачених цим договором. Акцепт, на інших умовах, ніж визначених цією Публічною офертою не допускається.

«Сайт» –  сукупність програмних, інформаційних, а також медійних засобів, логічно пов'язаних між собою за адресою в мережі інтернет: https://www.poshta.ua/.

«Виконавець (Експедитор) – товариство з обмеженою відповідальністю «ПОШТА УА», яке зобов'язується за плату і за рахунок Замовника виконати або організувати виконання Послуг, пов'язаних з перевезенням Відправлення.

«Послуги» – комплекс організаційних, економічних і технічних заходів Виконавця   з виконання або організації збору, обробки, перевезення, зберігання, передання Одержувачу Відправлення Замовника на Території надання послуг.

Територія надання Послуг – територія України, за виключенням тимчасово окупованої, визначеної чинним законодавством України, та/або територія інших країн з переліку оприлюдненому на інтернет сайті https://www.poshta.ua/.

«Замовник» – Відправник та/або Одержувач або їх уповноважена особа, що здійснив/ли замовлення послуг Експедитора шляхом акцепту дійсної публічної оферти, в порядку, визначеному дійсним договором.

«Відправник» – будь-яка особа, яка передала відправлення Виконавцю для надання послуг з організації послуг перевезення.

«Одержувач» – будь-яка особа, якій адресується відправлення, найменування якого зазначено в накладних документах для доставки.

«Відправлення» – майно, документи, вантаж тощо, що не заборонено в цивільному обігу та є предметом послуг з організації перевезення.

«Невитребуване відправлення» – відправлення, яке було не прийняте або не забрано Одержувачем або Відправником у Виконавця протягом 30 календарних днів, починаючи з дня надходження до пункту Експедитора Одержувача.

«Плата за пересилання відправлення» – винагорода Виконавця за надані послуги з організації перевезення.

«Ідентифікація Замовника» – комплекс послідовних дій, здійснених Замовником, з метою  підтвердження особи Замовника для цілей даного договору.

«Пункт Експедитора (відділення)» –адресно визначений пункт приймання/передачі відправлення.

«Замовлення» – належним чином оформлене звернення Замовника на надання Послуг, який підтверджує факт прийняття Публічної оферти і укладення  договору та створює цивільні права та обов’язки.

«Супровідні документи» – документи, які підтверджують отримання, рух та передачу відправлення від моменту його отримання Експедитором до моменту передання Одержувачу (квитанція, чек, накладна, електронний документ тощо).

«Регламент надання послуг ТОВ «ПОШТА УА» (Регламент) - документ, в якому встановлені умови надання послуг.

 

2.         Предмет оферти та порядок прийняття (акцепт)

2.1.      Надаючи Замовлення Виконавцю, Замовник зобов’язується оплатити Послуги, а Виконавець зобов’язується за плату і за рахунок Замовника виконати або організувати виконання Послуг за Замовленням.

2.2.      Замовлення має містити наступні відомості: тип послуги, інформацію про Відправника/Одержувача/Платника, інформацію про кількість вантажних місць, вагу/габарити/об’ємну вагу/оголошену вартість/опис вмісту відправлення, форму розрахунку, додаткові послуги, пункт Експедитора, з якого відправляється Відправлення/ адреса доставки Відправлення та може бути оформлене у пункті Експедитора, підтвердженням чого будуть виписані та отримані Замовником супровідні документи або на Сайті в порядку представлення електронної інформації та створення й надання електронних документів в порядку законів України «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про захист персональних даних», міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

2.3.      Замовник послуг, який приймає (акцептує) пропозицію Виконавця щодо укладення цього Договору, зобов’язаний повідомити про себе інформацію, необхідну для його укладення, а саме: прізвище, ім’я, по-батькові; прямий номер мобільного телефону.

2.4.      Замовлення Відправника або Одержувача оформлене на Сайті або у пункті Експедитора чи іншим передбаченим способом є Акцептом дійсної пропозиції та в розумінні ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та ЗУ «Про електронну комерцію» підтверджує укладення договору прирівняного до письмової форми.

2.5.      Замовлення Відправника або Одержувача вважається оформленим з моменту:

- відправлення Замовлення на отримання Послуги в електронній формі з Сайту, що відбудеться в результаті проходження ідентифікації, надання повної інформації про Замовника та вчинення інших дій з метою укладення електронного правочину ;

- отримання супровідних документів в пункті Експедитора.

2.6.      Умови Публічної оферти можуть бути змінені Виконавцем шляхом розміщення на інтернет сторінці https://www.poshta.ua/. Нова редакція Публічної оферти набуває чинності з моменту її опублікування на Сайті, якщо не будуть передбачені інші умови. Додатково Виконавець може повідомляти Замовника про подібні зміни способом, який визначає Виконавець. Чинна оферта знаходиться на Сайті https://www.poshta.ua/ у розділі «Публічна оферта». Замовник повністю погоджується з умовами договору та Регламентом надання послуг ТОВ «ПОШТА УА» чинними на момент укладення договору.

2.7.      Виконавець власними силами та/або шляхом залучення третіх осіб, за дії яких відповідає перед Замовником, надає Послуги за маршрутом, обраним Виконавцем до пункту Виконавця або за адресою, заздалегідь запропонованою/визначеною Замовником, та здійснює доставку/вручення Одержувачу.

 

3.         Розподіл прав та обов’язків

3.1.      Виконавець (Експедитор) зобов’язаний:

3.1.1.   Організувати оформлення Замовлення у пункті Експедитора та приймання Відправлення.

3.1.2.   Нести ризик знищення чи пошкодження Відправлення з моменту його прийняття до моменту його видачі Одержувачу за умови надання достовірної та повної інформації про Відправлення з боку Замовника, за виключенням випадків, коли втрата, нестача, псування, пошкодження Відправлення сталися внаслідок обставин, яким Експедитор не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало.

3.1.3.   Надавати інформаційний супровід щодо руху Відправлення Замовнику для чого забезпечити надання доступу до електронного особистого кабінету, який передбачений технічною можливістю Сайту.

 

3.2.      Виконавець (Експедитор) має право:

3.2.1.   Регулювати на власний розсуд маршрут доставки та перевезення Відправлення, вид транспорту, інші питання з організації перевезення.

3.2.2.   Відмовити Замовнику в наданні послуг у разі порушення Замовником покладених на нього обов’язків згідно Договору та Регламенту.

3.2.3.   Отримати оплату наданих послуг як на умовах передоплати, так і на умовах післяплати.

3.2.4.   Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору.

3.2.5.   Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за Договором та нести відповідальність перед Замовником за виконання Договору такими особами.

3.2.6.   У випадку відмови від отримання Відправлення Одержувачем – повернути його Замовнику, про обов’язок його прийняти проінформувати останнього або перемістити Відправлення на складське зберігання до видачі за запитом/вимогою, а у разі переходу Відправлення в категорію невитребуваних – здійснити його утилізацію або інші дії на власний розсуд.

3.2.7.   Нараховувати плату за зберігання Відправлення понаднормово у випадку неотримання Одержувачем, а також за його утилізацію та вимагати її оплати Одержувачем або Відправником у разі неприйняття відправлення Одержувачем.

3.2.8. Обмежити Замовника у виборі платником Послуг Одержувача в разі наявності у останнього непогашеної (простроченої) заборгованості перед Виконавцем по укладеним Договорам.

 

3.3.      Замовник зобов’язаний:

3.3.1. Ознайомитися з Тарифами, умовами Договору, Регламентом та іншими документами, що регулюють  надання Послуг Експедитором. Дотримуватись їх положень, розміщених  на Сайті.

3.3.2.   Надати повну та достовірну інформацію про Відправлення, зазначивши його найменування (вміст), характеристики, кількість вантажних місць, оголошену вартість, вагу та габарити відправлення у відповідних документах Експедитора. За повноту та достовірність відомостей в Замовленні відповідає Замовник.

3.3.3.   Запакувати відправлення належним чином. Упаковка Відправлення повинна відповідати державним стандартам та вимогам, встановленим Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, що затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 року № 363, з наступними змінами й доповненнями та чинним умовам Експедитора, зазначених Регламентом.

3.3.4.   Передати відправлення Експедитору з відповідним маркуванням.

3.3.5.   У разі оплати послуг Експедитора Одержувачем надати Експедитору повну інформацію про Одержувача (П. І. Б., адреса, телефон, відповідальна особа тощо). У разі відсутності оплати за надані послуги Одержувачем або іншою особою, зазначеною Замовником як платником, на Замовника покладається обов’язок здійснення оплати послуг Експедитора.

3.3.6.   Проінформувати Одержувача про Відправлення, дату його прибуття та обов’язок отримання у відповідності до режиму роботи Експедитора, згідно умов цього Договору, Тарифів, Регламенту та інших документів, розміщених на Сайті.

3.3.7.   Оплатити Експедитору вартість наданих Послуг згідно Тарифів, розміщених на Сайті.

3.3.8. У разі не отримання Одержувачем Відправлення з будь-яких причин (відмова, замовлення послуги «Повернення відправлення» тощо), окрім випадків пошкодження, втрати чи нестачі Відправлення, що трапилися з вини Експедитора, оплатити Експедитору вартість фактично наданих послуг (від Замовника до Одержувача та/або від Одержувача до Замовника та/або вартість зберігання Відправлення тощо) відповідно до чинних тарифів Експедитора.

3.3.9. Відправлення може бути витребуване (прийняте/забране) Одержувачем або Відправником в Експедитора впродовж 30 календарних днів з дня надходження Відправлення на пункт Експедитора. Обов’язок інформувати Одержувача про умови цього пункту покладаються на Відправника.

3.3.10. Одержувач у разі отримання Відправлення в неналежному стані (пошкодження, нестача тощо) має зафіксувати його стан в момент отримання у відповідному Акті за формою, затвердженою Експедитором, за обов’язковою участю представника  Експедитора, в іншому разі рекламації до Експедитора не прийматимуться.

 

3.4.      Права Замовника:

3.4.1.   Знати про умови та Правила перевезення відправлення.

3.4.2.   Бути проінформованим про рух Відправлення та вимагати надання інформації про рух, умови перевезення Відправлення.

3.4.3.   Вимагати видачі Відправлення Одержувачу в строк та на умовах, передбачених даним Договором та чинним законодавством.

 

4.         Порядок надання послуг.

4.1.      Виконавець приймає Замовлення на надання комплексу Послуг з моменту виконання п 2.3-2.5 Договору, про що надає Замовнику відповідний супровідний документ або шляхом представлення електронної інформації, що містить: тип послуги, інформацію про Замовника, інформацію про Одержувача, інформацію про Відправлення (вага, оголошена вартість, опис вмісту), інформацію про платника послуг, вартість послуг Виконавця.

4.2.      Замовник несе повну відповідальність за можливе невиконання чи неналежне виконання Договору Виконавцем, якщо останньому надана неправдива, неточна чи не повна інформація з боку Замовника. Виконавець має право зв’язатися з Замовником в будь-який зручний спосіб та, з метою виконання Замовлення, уточнити такі дані, що вважатиметься уточненням Замовлення (внесенням змін до первісного звернення). У випадку відмови Замовника надати додаткову/уточнену інформацію на звернення Виконавця, останній має право відмовити в односторонньому порядку Замовнику надати Послуги.

4.3.      З моменту виконання п. 4.1, Замовник має змогу відслідковувати стадію виконання Замовлення через відповідний застосунок, попередньо встановивши та авторизуючись в особистому кабінеті Замовника ТОВ «ПОШТА УА», а також за допомогою Сайту https://www.poshta.ua/.

4.4.      Моментом доставки Відправлення вважається момент передачі Відправлення Одержувачу в пункті Експедитора або за адресою доставки, зазначеній в Замовлені. Одержувач має бути проінформованим Замовником про рух Відправлення та його прибуття до пункту Експедитора (при цьому Виконавець може надсилати повідомлення Одержувачу про Відправлення на підставі інформації, яку надає Замовник та не несе відповідальність за її достовірність). У разі прострочення доставки Одержувачу з вини Замовника (зазначення неповних/недостовірних відомостей в Замовленні, відсутністю Одержувача в пункті Експедитора або за адресою доставки, інше), Відправлення може бути передане на склад Виконавця на платне зберігання за тарифами розміщеними на Сайті.

4.4.1.   Пункти Експедитора та інші уповноважені представники Виконавця здійснюють виконання своїх прямих функціональних обов’язків згідно графіку, зазначеного в Регламенті надання послуг ТОВ «ПОШТА УА».

4.4.2.   Одержувач має здійснити перевірку Відправлення, яке було доставлено та вручено при представникові Виконавця в такий спосіб, щоб представник мав змогу попередити вчинення протиправних дій щодо Відправлення (попередження підміни, знищення чи пошкодження). У випадку недотримання Замовником цієї вимоги, Виконавець не може нести відповідальність за шкоду, нанесену майну. Замовник також має заявити Виконавцю про пошкодження упаковки у випадку такого виявлення. У разі наявності претензій до доставленого Відправлення, Одержувач має право вимагати складення відповідного Акту за формою, наданою Експедитором. При відсутності складеного Акту, вважається, що послуги надані належним чином.

4.4.3.   Ризик випадкового знищення чи пошкодження Відправлення переходить від Замовника до Виконавця з моменту передання Відправлення та від Виконавця до Одержувача з моменту доставки Відправлення.

4.4.4.   Повернення Відправлення Замовнику  можливе з причин:

•          неможливості отримати Відправлення Одержувачем у пункті Експедитора з вини Одержувача;

•          неможливості вручити кур'єрською доставкою Одержувачу Відправлення через відсутність адреси чи Одержувача в місці доставки Відправлення;

•          відмови Одержувача після огляду Відправлення прийняти доставку, і оплачена вартість Послуг Замовнику не повертається. При цьому Виконавець має право на компенсацію здійснених витрат та відшкодування завданої шкоди (якщо завдання шкоди пов’язано з діями Замовника) за рахунок Замовника.

4.5.      Виконавець має право розпоряджатися невитребуваним Відправленням на свій власний розсуд, зокрема утилізувати його.

4.6.      Спілкування представників Виконавця, Замовника та інших уповноважених осіб один одного базується на принципах взаємоповаги, гідності, недопустимості лайки, образ та інших дій, що принижують честь та гідність людини.

 

5.         Оплата та порядок розрахунків

5.1.      Замовник має сплатити вартість Послуг за тарифами, які є чинними на дату фактичної передачі Відправлення Експедитору. Тарифи опубліковані як невід’ємна складова дійсного договору на Сайті.

5.2.      Оплата послуг Виконавця здійснюється в національній валюті України, способом не забороненим законодавством.

5.3.      Оплата за Відправлення в порядку укладення договорів купівлі-продажу відбувається у відповідності до актів цивільного законодавства, а правовідносини Відправника та Одержувача як сторін зобов’язань купівлі-продажу не зачіпають Виконавця (Експедитора), та регулюються між цими сторонами, відповідно до чинного законодавства.

5.4.      Тарифи можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення на Сайті. Замовлення Послуг з організації перевезення Відправлення є свідченням того, що Замовник обізнаний про їх зміну та погоджується з чинними тарифами Експедитора.

 

6.         Відповідальність сторін та обставини непереборної дії

6.1.      За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

6.2.      За порушення строків оплати Замовник сплачує за вимогою Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої на момент прострочення, а також суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також десять процентів річних від простроченої суми.

6.3.      У разі надання Замовником недостовірної інформації під час укладання Договору або безпосередньо замовлення Послуг, Виконавець не несе відповідальності за своєчасність та належність надання Послуг, при цьому якщо надання такої недостовірної інформації призвело до збитків (додаткових витрат) Виконавця, Замовник зобов’язується відшкодувати всі пов’язані з цим збитки протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання відповідної вимоги Виконавця.

 

7.         Обставини непереборної сили

7.1.      Сторони Договору звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань у разі виникнення надзвичайних та невідворотних обставин, визначених Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженим Рішенням президії ТПП України 18 грудня 2014р. №44(5), а також у разі кібератаки, аварійного відключення від всесвітньої мережі Інтернет або від мережі постачання електричної енергії, та інших обставин, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених Договором, обов'язків за законодавчими і іншими нормативними актами, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливила їх виконання протягом певного періоду часу, надалі за Договором обставини непереборної сили (форс-мажор).

7.2.      Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна письмово повідомити іншій Стороні про їх настання/припинення, при цьому Виконавець може здійснити таке повідомлення шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті, публікації інформації в друкованих засобах масової інформації, розміщення відповідної інформації на інформаційних дошках, розташованих у пунктах Експедитора або шляхом направлення відповідного листа засобами електронної пошти на електронну адресу Замовника, вказану у Замовленні.

7.3.      Зазначені обставини непереборної сили можуть бути додатково підтверджені на вимогу іншої Сторони документом, наданим компетентним органом, до сфери діяльності якого відноситься встановлення факту наявності відповідних обставин.

 

8.Строк та припинення дії Договору.

8.1.      Договір набирає чинності з моменту визначеного п. 2.5 Договору та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

8.2.      Виконавець має право односторонньої відмови від Договору у випадках визначених Договором та чинним законодавством, Замовник у випадках, визначених чинним законодавством.

 

9. Конфіденційність та персональні дані.

9.1.      Сторони вважають всю інформацію стосовно Договору даних, що передаються Сторонами один одному в процесі виконання Договору та проведення відповідних переговорів між ними – конфіденційною (надалі – «Конфіденційна Інформація»). Сторони приймають на себе зобов’язання не розголошувати Конфіденційну Інформацію без отримання погодження на її розкриття від іншої Сторони, крім випадків обумовлених Договором або Законом.

9.2.      Укладенням Договору Замовник надає Виконавцеві безвідкличну та безумовну згоду/дозвіл, а Виконавець має право розкрити (передати/поширити) будь-яку або всю інформацію стосовно Замовника та господарських операцій, які були проведені Виконавцем відповідно до умов Договору, у тому числі Конфіденційну Інформацію, яка стала відома Виконавцеві в процесі укладання та виконання Договору, у наступних випадках та таким особам:

9.2.1.   аудиторам, іншим юридичним та фізичним особам у разі, якщо відповідна інформація за Договором є необхідною для виконання ними укладених з Виконавцем правочинів;

9.2.2.   органам державної влади, місцевого самоврядування, іншим установам, органам та організаціям, адвокатам в межах їх повноважень на підставі їх офіційного запиту та/або в процесі здійснення перевірки фінансово-господарської чи іншої діяльності Виконавця.

9.3.      Інформація не вважається Конфіденційною, якщо на момент її отримання вона є публічною або стає такою не в результаті порушення цього Договору, є дозволеною до оприлюднення або розкриття письмовим дозволом Сторони, є отриманою від третьої особи, яка на законній підставі уповноважена її надавати.

9.4.      Обробка персональних даних за Договором здійснюється Виконавцем у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та використовується з метою виконання Договору.

9.5.      Замовник (далі – Власник персональних даних) укладенням цього договору підтверджує надання безвідкличної згоди на обробку та зберігання Виконавцем його персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно: інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо), з метою: здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності; надання Послуг Виконавцем та/або іншими суб’єктами господарювання, що пов’язані з Виконавцем; захисту Експедитором своїх законних прав та інтересів.

9.6. Замовник, підписанням Договору, надає згоду щодо можливості ведення відеоспостереження засобами Виконавця в місці надання Послуг, а також підтверджує факт обізнаності та отримання попередньої згоди від своїх працівників та осіб, які будуть залучені Замовником до виконання Договору щодо можливого ведення відеоспостереження відносно них.

 

10. Порядок вирішення спорів.

10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

10.2. У разі неможливості врегулювати відносини шляхом переговорів в порядку досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

11. Місцезнаходження та реквізити:

 

Експедитор

ТОВ «ПОШТА УА»

Ідентифікаційний код 43968393

Код платника ПДВ  439683926505

Місцезнаходження: Україна, 03127, місто Київ, вул. Сєченова, будинок 7, приміщення 59.

Банк ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478

Рахунок UA 9032 0478 0000 0260 0492 4898 857

Телефон +380 800 30 2121

Адреса електронної пошти: [email protected]